• Пон - Пет 8.00 - 18.00
 • 9000, Варна, България
 • +359 887918112

Общи условия на сайта

Условия за използване на уебсайт http://www.auto-partner.bg

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).
Настоящият документ съдържа информация за дейността на и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от www.Auto-Partner.bg , като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.
Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Търговеца.
С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да  бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от www.Auto-Partner.bg , като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.                                                                                                                                                  

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Търговеца.
С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да  бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор.                                                                                                                                                                                                                                                         
Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между , по-долу за краткост “Търговец”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт http://www.auto-partner.bg, наричани по-долу за краткост потребители, от друга.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1.Auto-partner.bg е специализиран сайт за публикуване на обяви за продажба на автомобилни превозни средства.Платформата също така ще предлага и продажба на авточасти,авто услуги,посредничество и др. услуги свързани с автомобилния сектор.

Обяви
1.Обяви могат да бъдат публикувани в Auto-Partner.bg само и единствено след направена регистрация.                                                                                                          1.1.Публикации могат да правят,както частни лица така и търговци навършили 16г.                                                                                                                                              1.2 Търговците имат право да публикуват до 13 безплатни обяви,като срока на всяка обява е минимум от 7 до (неопределен брой дни).                                                1.3 Частните лица имат право до 3 безплатни обяви,като срока на всяка обява е минимум от 7 до(неопределен брой дни).                                                                          1.4. Auto-Partner.bg запазва правото си да прилага промени свързани с безплатните обяви.Тези промени могат да бъда свързани със следните неща:                      -корекция на обява,цена,текст и др.                                                                                                                                                                                                                                            -корекция на снимка,лого,времетраене на обявата и др.                                                                                                                                                                                                        1.5 Всеки публикувал обява на сайта дава съгласието си и правото на всеки потребител да изказва мнение относно дейността и коректността на лицето публикувало  обявата.                                                                                                                                                                                                                                                                      1.6 Всяка една обява трябва е насочена към темата посочена от сайта.Задължително е потребителят да попълни всички полета при регистрирането и полетата за обява точно и коректно,в противен случай администратора на сайта си запазва правото за редактиране, промяна  и изтриване на обяви с грешно или неправилно попълнено съдържание.                                                                                                                                                                                                                                          1.7 Забраняват се публикации на изображения и текстовете  в обявите  съдържащи обидни и/или дискриминационни определения.Обявите не трябва да съдържат каквито и да е реклами различни от тематиката на сайта.  Обявите, публикувани в нарушение на тези Общи условия, независимо дали са публикувани безплатно или срещу заплащане, се премахват без право на обезщетение.Auto-Partner.bg запазва правото си да забрани публикациите на обяви от e-mail адреси,IP-адреси,нарушавали системно правилата на сайта.                                                                                                                                                                          Auto-Partner.bg се освобождава от отговорност за некоректно публикувани обяви.Отговорността за некоректно отправени обяви,реклами,оферти и др. е изцяло и единствено на публикуващия.                                                                                                                                                                                                                                                    1.8 На случаен принцип част от публикуваните обяви ще попадат в графа Топ Обяви, напълно безплатно.                                                                                                    1.9 При обяви от лизингов характер е нужно да се посочи крайна цена.

Чат 2.Всеки регистрирал се ще има правото да ползва чат стая(групов чат)-(личен чат),в която ще се изказват мнения относно дейността и качеството на услуги, както на сайта така и на нашите партньори  предоставящи своите услуги.                                                                                                                                                                2.1.Забранява се използването на обидни и/или каквито и да е нецензурни изрази и епитети.                                                                                                                            2.2 Забранява се разпространението на порнографски материали от какъвто и да е характер.При установено такова действие сайта Auto-Partner.bg се задължава да сигнализира компетентните органи на република България и също така да предостави цялата налична информация за регистриралото се лице извършило наложената забрана.

Предоставяни услуги
На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за услуга, покупко-продажба и доставка на предлаганите от Търговеца стоки и услуги,така и да ползват услугите предоставени им от нашата партньорска мрежа.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт – http://www.auto-partner.bg и всички негови подстраници.

Потребител – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Търговец– като физическо ли юридическо лице , занимаващо се с търговия по занятие в смисъл на сделки за покупко-продажба – закупуване или продаване на стоки или услуги в автомобилния сектор.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Общи условия– настоящите Общи условия, които включват условия за ползване,условия за публикуване на обяви, бисквитки, правила за регистрация и доставка,ползване на чат комуникация, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта(При поискване от регистриралият се).

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стока -движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. Стоки са и вода, газ и електрическа енергия, когато се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Договор за продажба -договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Услуга -всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Договор за услуга -договор, различен от договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за нея.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове -процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

Предоставяни услуги -На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за услуга, покупко-продажба и доставка на предлаганите от Търговеца стоки и услуги,както и да сключват договори за услуги,предлагани от партньорската ни мрежа.

Поръчка

 1. Потребителите използват интерфейса на уебсайта, за да сключват договори с Търговеца за предлаганите стоки и услуги.

2.1. Договорът за покупко-продажба на стока или за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Търговеца.

2.2. При липса на наличност от дадена стока или невъзможност за извършване на дадена услуга Търговецът си запазва правото да откаже поръчката.

2.3. След избиране на една или повече стоки или услуги, предлагани на уебсайта на Търговеца, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки или услуги за покупка.

2.4. Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.

2.5. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

 1. Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

3.1. Търговецът има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

 1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
 2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца;
 3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Търговеца.                                                                                                                                                      Цени
  1. Цените на предлаганите стоки или услуги са тези, посочени на уебсайта на Търговеца към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

  4.1. Цените на стоките и услугите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

  1. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки и услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
  2. Търговецът може да предоставя отстъпки за стоките и услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

  6.1. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока/ услуга.

  Плащане

  1. Когато Потребителят връща стока или услуга с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката или услугата, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.
  2. Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки/услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез следните методи:
  • наложен платеж
  • с кредитна или дебитна карта
  • чрез палтежната система на PayPal
  1. Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.
  2. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.
  3. Търговецът не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.                                                                                                                 Отказ от договора и замяна
   1. Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, а при договор за услуга – от сключване на договора за услуга.
   2. За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Търговеца за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките/ услугите, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.
   3. Търговецът публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
   4. За упражняване правото на отказ Търговецът предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Търговецът незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
   5. Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на Търговеца или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
   6. При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.
   7. Търговецът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
   8. В случай че Потребителят не изпълни задължението си за връщане на стоката, без да уведоми Търговеца за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
   9. Когато във връзка с изпълнението по договора Търговецът е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, Търговецът има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.
   10. Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:
   • за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца.
   • за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ, включително за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни
   1. Търговецът възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

   22.1. В случай че потребителят е направи плащане по договора с банкова карта и е упражнил правото си на отказ от договора, възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 7 работни дни.

   Гаранции и рекламации

   1. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката или услугата с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.
   2. Търговецът не носи отговорност за разлика в цветовете, която се дължи на естествените различния при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори.
   3. Търговецът не носи отговорност за естественото износване на стоките.
   4. Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставката на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.
   5. Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато:
   6. при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;
   7. несъответствието се дължи на материали, предоставени от потребителя.
   8. Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
   9. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, Търговецът ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.
   10. При предявяване на рекламацията потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
   11. Рекламацията се подава устно на посочения от Търговеца телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. Търговецът представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.
   12. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
   13. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:
   14. касова бележка или фактура;
   15. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
   16. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
   17. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.
   18. Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
   19. Ако Търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.
   20. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.
   21. Търговецът поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.
   22. Когато Търговецът удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя
   23. Търговецът при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

   40.1. Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

   40.2. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

   1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:
   2. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума
   3. намаляване на цената.
   4. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
   5. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

   44. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

   Интелектуална собственост

   1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
   2. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
   3. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.
   4. Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
   5. Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

Прекратяване и разваляне на договора

 1. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.
 2. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Търговеца или прекратяване поддържането на уебсайта му.
 3. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

53. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Спасителна клауза

 1. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.                                                                                                                                                                                                                                          Изменение на общите условия
  1. Търговецът се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
  2. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Търговеца в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.
  3. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.                                                                                                                                                                                                               Условия за доставка на стоки                                                                                                                                                                                                                         Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез следните способи:
   • чрез куриерска услуга от трето лице

   Доставката се извършва до адрес на потребителя на територията на Република България, освен ако в сайта не е посочено друго.

   Разходите за доставка се покриват от Потребителя освен в случаите на доставка на стоки на стойност над 100 лв., в който случай разходите за доставка се поемат от Търговеца.

   Преди изпращане на поръчаната стока Търговецът има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

   Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

   Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства Търговецът си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

   Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства Търговецът си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

   Търговецът обработва поръчките в срок от 1 работен ден от извършване на поръчката. Доставката обичайно се извършва в рамките на обичайния в практиката срок съобразно с избрания способ за доставка.

   Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки при изпозлване на куриерска услуга се доставят до входа на сградата.

   Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

   При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

   Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

   Търговецът си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

   Регистрация и идентификация

   Търговецът идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на Сайта.

   Търговецът има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения при общи условия с Потребителя договор. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва лични данни, посочени в общите условия, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване услуги.

   На сайта могат да се регистрират само лица над 16 години. При регистрацията си лицето маркира чек-бокс, с който декларира, че има навършени 16 години.

   Търговецът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

   В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, Търговецът обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

   Търговецът може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите.

   Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на Търговеца, да изрази съгласие с Общите условия.

   Чрез натискане на виртуалния бутон с текст “Регистрация” или друг аналогичен текст, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Търговецът може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия е достъпен в Интернет на сайта на Търговеца по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

   При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на Търговеца данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни Търговецът има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

   При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име, което може да бъде и посочения от Потребителя имейл или данни за потребителя от социалните мрежи или услуги по идентифиакция от трети лица, и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта.

   Потребителят може да управлява потребителския си профил на сайта. Чрез профила си.

   Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен изрично посочените в настоящите условия.

   Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява.

   Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Търговеца в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

   Политика за „бисквитки“

    

   „Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

    

   Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?

    

   Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта не може да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

    

   Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?

    

   Сесийни „бисквитки“

   Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви стоки или услуги сте добавили в количката, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

    

   Постоянни “бисквитки”

   Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

    

   “Бисквитки” на трета страна

   На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, уебсайтове на партньори. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като нямаме контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

    

   Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?

    

   Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта ни. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

    

   Изключване или блокиране на „бисквитки“

    

   Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

   Политика за обработване на лични данни

   Информация за администратора на лични данни:

   „ Русалин Георгиев ,  със седалище и адрес на управление гр. Варна, п.к. 9000, ул. Булевард Васил Левски №14 ет. 4, Тел: 0887918112; e-mail:info@auto-partner.bg.

   Основания и цели, за които използваме Вашите лични данни

   Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания:

   • Сключения между нас и Вас договор с цел да изпълним задълженията си по него;
   • Изрично съгласие от Вас – целта се посочва за всеки конкретен случай;
   • При предвидено задължение по закон;

   В следващите параграфи ще намерите детайлна информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.

   ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ИЛИ В КОНТЕКСТА НА ПРЕДДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ

   Ние обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

    

    

   Цели на обработката:

   • установяване на самоличността Ви;
   • управление и изпълнение на Ваша заявка и изпълнение на сключен договор;
   • изготвяне на предложение за сключване на договор;
   • изготвяне и изпращане на сметка/фактура за услугите, които използвате при нас;
   • за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните услуги;
   • запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и др.
   • уведомление за всичко, свързано с услугите, които ползвате при нас;
   • анализ на клиентската история;
   • установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;

   Данни, които обработваме на това основание:

   На основание сключения между нас и Вас договор обработваме информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:

   • лични данни за контакт – адрес за контакт, имейл, телефонен номер;
   • данни за идентификациятрите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, пол, възрастова група, постоянен адрес;
   • данни за направените поръчки;
   • кореспонденция във връзка с цялостното обслужване – електронна поща, писма, информация за заявките Ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания, обратна връзка, която получаваме от Вас;
   • информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с направените плащания;

   o   друга информация като:

   • Клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден за идентификация;
   • IP адрес при посещение на интернет страницата ни;
   • Демографски данни
   • Данни за профил в социалните мрежи
   • Информация от действията Ви на сайта

   Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим договора с Вас и да го изпълняваме. Без да ни предоставите горепосочените данни, не бихме могли да изпълняваме задълженията си по договора.

    

   Предоставяме лични данни на трети лица

   Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.

   Предоставяме лични данни на следните категории получатели (администратори на лични данни):

   • пощенски оператори и куриерски фирми;
   • лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за дейността на дружеството
   • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

    

   Кога изтриваме данните, събрани на това основание

   Данните, събрани на това основание изтриваме 1 година след прекратяване на договорното отношение, независимо дали поради изтичане срока на договора, разваляне или друго основание.

   ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

   Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните Ви данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:

   • Задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари;
   • Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
   • Предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
   • Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни;
   • Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно- осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;
   • Предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове;
   • Удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.

   Кога изтриваме личните данни, събрани на това основание

   Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме, след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне. Например:

   • по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години),
   • задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години).

   Предоставяне на данни на 3-ти лица

   Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим Вашите лични данни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице.

   СЛЕД ВАШЕ СЪГЛАСИЕ

   Ние обработваме Вашите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от Ваша страна. Ние няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за Вас, ако откажете обработването на личните данни.

   Съгласието е отделно основание за обработване на личните Ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас изготвяме подходящи за Вас предложения за продукти/услуги, като извършваме детайлни анализи  на Ваши основни лични данни;

   Детайлни анализи е метод за извършване на анализ, който позволява обработване на големи по обем данни посредством статистически модели и алгоритми и други, които включват използване на лични данни, както и процеси на псевдонимизиране и анонимизиране на същите, с цел извличане на информация за тенденции и различни статистически показатели.

    

   Данни, които обработваме на това основание:

   На това основание обработваме само данните, за които сте ни дали изричното си съгласие. Конкретните данни се определят за всеки индивидуален случай. Обикновено тези данни са имейл, име, телефон и адрес, посещения на уебсайтове в сферата на автомобилния бизнес.

   Предоставяне на данни на трети лица

   На това основание можем да предоставим Вашите данни на маркетинг агенции, Фейсбук, Гугъл или други подобни, доставчици на авточасти, партньори в партньорската програма на сайта

    

   Оттегляне на съгласие

   Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

   За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да използвате сайта ни или просто данните ни за контакт.

    

   Кога изтриваме данните, събрани на това основание

   Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или 12 месеца  след първоначалното им събиране.

   ОБРАБОТКА НА АНОНИМИЗИРАНИ ДАННИ

   Ние обработваме Вашите данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

   Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи/ елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължение за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

   Защо и как използваме автоматизирани алгоритми

   За обработването на Вашите лични данни ние използване частично автоматизирани алгоритми и методи с цел постоянно подобряване на нашите продукти и услуги за адаптиране на продуктите и услугите ни към Вашите нужди по най- добрия възможен начин. Този процес се нарича профилиране.

   Как защитаваме Вашите лични данни

   За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

   Компанията е установила правила за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, което подпомага процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.

   С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

    

   Лични данни, които сме получили от 3-ти лица

   Получаваме лични данни от следните 3-ти лица: имейл, име, телефон и адрес, пол и възраст.

   Права на Потребителите

   Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз.

    

   Потребителят може да упражни правата си чрез формата за контакт или чрез изпращане на съобщение до имейла ни.

    

    

    

    

   Всеки Потребител има право на:

   • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
   • Достъп до собствените си лични данни;
   • Коригиране (ако данните са неточни);
   • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
   • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
   • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
   • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
   • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
   • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

    

   Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

   • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
   • Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
   • Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
   • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
   • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
   • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

    

    

    

    

   Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

   • Оспори точността на личните данни. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
   • Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
   • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
   • Възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

    

   Право на преносимост.

   Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

    

   Право на възражение.

   Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

    

   Жалба до надзорния орган

   Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

    

   Поддържане на регистър

   Ние поддържаме регистър на дейностите по обработване, за които отговоряме. Този регистър съдържа цялата по- долу посочена информация:

   • Името и координатите за връзка на администратора
   • Целите на обработването;
   • Описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни;
   • Категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни,
   • Включително получателите в трети държави или международни организации;
   • Когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;
   • Когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност.                                                                                          Информация за органи, контролиращи дейносттаОрганите, регулиращи дейността на Търговеца са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:За КЗП:
    • Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
    • тел: 0700 111 22
    • email: info@kzp.bg
    • адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

    За КЗЛД:

    • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
    • тел: 02/91-53-518
    • email: kzld@cpdp.bg
    • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

    Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

    Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

    Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.

    Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между Търговец и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище Варна и район на действие територията на област Варна.

    Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да намерите на:

    https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show